ÇİVRİL DERNEKLER BÜRO ŞEFLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

DERNEK KURULUŞ İŞLEMLERİ

 Dernek kurucuları tarafından imzalanmış iki adet kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen ekleri

 

    a) Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü,

    b) Kurucuların kimlik beyanları,

    c) Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

    d) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi,

    e) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

    f) Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.

     g) ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir

 

60 GÜN

(yasal süre)

30 GÜN

( fiili süre )

2

DERNEK ŞUBESİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

  Dernek şube kurucuları tarafından imzalanmış iki adet kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen ekleri

    a) İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,

    b) Kurucuların kimlik beyanları,

    c) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

    d) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

    e) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

    f) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,

    g) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi

    h) ayrıca çocuk dernekleri şubelerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir

 

60 GÜN

(yasal süre)

30 GÜN

( fiili süre )

3

FEDERASYON KURULUŞ İŞLEMLERİ

Federasyon kurucuları tarafından imzalanmış iki adet kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen ekleri

    a) Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet federasyon tüzüğü,

    b) Dernek tüzüklerinin; amaç, federasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli sureti,

    c) Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneği,

    d) Kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneği,

    e) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin federasyona kurucu olabileceğini gösteren Bakanlıkça verilmiş izin belgesi,

    f) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı

 

60 GÜN

(yasal süre)

30 GÜN

( fiili süre )

4

KONFEDERASYON KURULUŞ İŞLEMLERİ

   Konfederasyon kurucuları tarafından imzalanmış iki adet kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen ekleri

    a) Kurucu federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet konfederasyon tüzüğü,

    b) Federasyon tüzüklerinin; amaç, konfederasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli sureti,

    c) Konfederasyon kurulması yönünde federasyonlarca alınmış genel kurul karar örneği,

    d) Kurucuların federasyonu temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yönetim kurullarının karar örneği,

    e) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin konfederasyona kurucu olabileceğini gösteren Bakanlıkça verilmiş izin belgesi,

    f) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.

 

60 GÜN

(yasal süre)

30 GÜN

( fiili süre )

5

YARDIM TOPLAMA İZNİ

a)      Müracaat yazısı. Bu yazının içeriğinde yer verilmesi gereken hususlar:

- Hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı

- Yardım toplama faaliyetlerinin sürdüreceği il ve ilçeler,

- Yardım toplama şekillerinde kaç kişi çalıştıracağı

- Yardım toplama faaliyetinde kaç kişi çalıştırılacağı

- Yardım toplamada kullanacak makbuz miktarı.

       b) Toplanacak yardım miktarının belirlenmesi dair keşif özeti, sağlık raporu, hasar raporu v.b. belge ve raporlar

       c) Kurum ve kuruluş müracaatlarında kurum veya kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerin yardım toplama başvurularında ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetinde görev alacakların açık kimliklerine ve adreslerine ilişkin beyanlar.

        d) Yardım Toplama faaliyetinde Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri.

 

2 AY

(yasal süre)

1 AY

(fiili süre)

6

LOKAL İZNİ

- Başvuru yazısı ve aşağıdaki ekler:

a) Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

      b) Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

      c) Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

     d) Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

 

30 GÜN

(Fiili süre)

 

 

            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Dernekler Büro Şefliği                                                   İkinci Müracaat Yeri  : Çivril Kaymakamlığı     

İsim                 :    Coşkun KESER                                                                         İsim                 : Armağan ÖNAL

Unvan             :    V.H.K.İ                                                                                       Unvan             : Kaymakam

Adres              :    Çivril Kaymakamlığı                                                                   Adres              : Çivril Kaymakamlığı           

Tel                   :    0(258) 7131001                                                                           Tel                   : 0(258) 7131001

Faks                :    0(258) 713 11 19                                                                          Faks                : 0(258)713 11 19

E-Posta           :    kaymakamlik@civril.gov.tr                                                          E-Posta           : kaymakamlik@civril.gov.tr